ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η WENET WEB SOLUTIONS με έδρα στη Κοζάνη στην Αρμενοπούλου 6Α . (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Διαγωνισμός Brainstorms.
 2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε ενηλίκους.
 3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Διοργανωτής, (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή ή των συγγενών εταιρειών του Διοργανωτή, (γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών, (δ) ανήλικοι (δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους).
 4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 20/01/2023 και ώρα 12:00μμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 22/05/2023 και ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια ή και οποιονδήποτε όρο ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.
 5. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1)Κάνε like στην σελίδα της Brainstorms: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089305581150

2)Κάνε Share της σελίδας στο προφίλ σου.

3)Κάνε σχόλιο με τον τυχερό κωδικό που θα λάβεις αμέσως μετά την επισκευή ή την αγορά απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

 1. Μέσα σε 3 ημέρες από τη λήξη του διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα διεξάγει κλήρωση με ζωντανή αναμετάδοση παρουσία δικηγόρου μέσω της ιστοσελίδας https://brainstorms.gr/  από την οποία θα αναδειχθούν 3 Νικητές μεσω του https://www.random.org/ (αφού επιβεβαιωθεί ότι έχουν ακολουθήσει όλα τα βήματα). Σε περίπτωση παράβλεψης κάποιου από τα βήματα, η συμμετοχή θα θεωρείται άκυρη.

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τα εξής:

Ο 1ος Νικητής που θα κληρωθεί θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο SMART For Two.

Ο 2ος και 3ος Νικητής που θα κληρωθούν θα κερδίσουν από ένα iPhone 14 Pro Max.

 1. Οι νικητές θα ανακηρυχτούν με σχετική ανακοίνωση του ονόματός τους στη σελίδα Facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100089305581150 του Διοργανωτή. Η ανάρτηση των ονομάτων των νικητών στη σελίδα Instagram αποτελεί πλήρη απόδειξη ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένου και του νικητή.
 2. Σε περίπτωση που οι νικητές, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους έχουν αναρτηθεί κατά τα ανωτέρω, δεν επικοινωνήσουν για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμά του να διαθέσει ή να μη διαθέσει κατά την κρίση του δώρο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του ή τη διάθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
 3. Τα έξοδα αποστολής εκτός Ελλάδας επιβαρύνουν τον νικητή.
 4. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 2461 025863
 5. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω.

Όσον αφορά τους νικητές του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει ότι ο ίδιος ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξουν από τους ίδιους με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων (όπως για παράδειγμα σχετική ανακοίνωση του ονόματός τους στη σελίδα facebook).

Kάθε συμμετέχων και οι Νικητές, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, αυτόματα συναινούν στη χρήση του ονόματός τους ή/και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από το Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως επί των προαναφερομένων.

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, και η αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής και ο Εκτελών την Επεξεργασία, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 2. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.